Saturday, August 29, 2015

De Generale Lant-Beschrijvinge Van Het Ambonse Gouvernement Caput 3
(Sumber: Title: Carte Particuliere de L'Isle D'Amboine. Artist: Bellin, Nicolaus Published: Paris, N. Bellin Date: 1760)

Van de resteerende negorijen des lands Hitoe. Nu zullen wij voortvaren te beschrijven de agtentwintigh resterende kleene negerijen, dewelke met de twee bovenstaande Tomu en Hoenut 30. maken en van outs regte onderdanen van de vier hoofden des lants Hitoe geweest zijn, verdeelt in 6. oelijs off gespanschappen en zijn altesamen Mooren of Oelilimaas, als volgt.


Mamalo

Het tweede oelj bijgen[aam]t Selessi leijd int Noord{en} en Noord Oosten van Hitoelamma en bestaat in dese vijf negerien, d’eerste Latoe of het eijgentlijke Mamalo, de tweede Polut, de derde Hausihol, d’vierde Loijen, d’vijfde Lien het welk nu daarvan afgesondert is. (31r) Latu of Mamalo een grote negrie lag eertijts 1 en 1/2 uur gaans van strand, op eenen vasten berg gen[aam]t Ijaloeli, digt aen de groote revier gen[aam]t Waij Ela ofte Solopaij, was sterk eerstijts 130. mannen. Van daar konde men langs het gebergte lopen door Polut en Loijen en malcander succureren. Hedendaags leijdse met de drij resterende negrijen op een fraaijen santstrand Lebelissa gen[aam]t, bij ‘t reviertie de Waij Oeme, een weijnig benoorden de voors[egde] groote revier ende een uur gaans benoorden Hitoelamma. Dese negerie is verdeeld in drij mindere campons, als het eijgentlijkcke campon Matita (Malela) onder den radja selfs. Het tweede campon Ululatucau (Ululatucaij) onder Tehupoeti Ela, anders capteijn Mamalo gen[aam]t. Het derde campon Hatuala onder Patti Tembessi hedendaags sterk 78. weerbare mannen, 262. zielen en 25. datis staan t’samen onder den Radja Halauw {Halaene}, werdende het hooft van dit oelij altijt Radja of Latupolunoeno gen[aam]t.

Polut

De twede Polut {off Porut}lag in een groot half uur Noordelijcker van Mamalo int selve gebergte, hebbende eenen moeijelijcken opgang van strant, was eertijds sterk 60. {weerbare} mannen hedendaags 34., 118. zielen en 13. datis. Heeft tot hooft Latuwiloeloe. Dese negrie of eijndelijck {eigentlijck} haar hooft segt men afkomstig te zijn van Porut anders Poorto gen[aam]t op’t eijland
Uliassar, waarvan een gedeelte jnwoonders, hatende de wreetheijt van haaren Radja met den woon hun herwaarts begeven hebben.

Loijen

De derde Loij{e}n leijd niet ver van Polut naar het Noorden, hebbende tusschen  beijde de revier  Waij Oeme, mede moeijelijk van opgang, en was in Kackialijs oorlogh51 gefortificeert, mede sterk 60. mannen, hedendaags 43. d[it]os 135. zielen 15. datis, haar hooft is Latupauselan.

Hausihol

Den vierden Hausihol lag wat nader op strand, langs een laag maar klippig gebergte, van voren stijl opgaande, in vorige oorlogen mede gefortificeert een half mijl benoorden Mamalo, haar uijt (31v) comst is den strant Saijlapi. Het bestaat in drij grote campons, dewelcke met haar woninge sigh uijtstrecken tot Capaha toe; als het campon Tomasiwa onder Oemarela als het campon Telleboan onder Bessihatoe. Het campon Hetalessi onder Hatoemelebessi t’samen eertijts sterk 100. mannen 118. d[it]os, 413. sielen, 46. datis.

Cappaha een
vaste bergh

Ontrent een halve mijl naa ‘t Noorden digt aan het strand leijd den steijlen bergh Capaha52, waarop hun de rebellige eijlanders A[nn]o 1643 vast gemaakt hadden onder den orangCaij Tulucabessi, en hielden desen plaats soo onmogelijk te winnen, dat se zeijden d’ Hollanders mosten vleugels hebben als zij daar op wilden comen, weijnig denkende datse drie jaren daarna sonder vleugels daarop zouden raken en haar van boven neersmijten. Dit Capaha is bij de Portugeesen tijden een retraict {retiraad}, of vlugtberg geweest der Hitoeesen onder Samsamu anders Matta Hausihol gen[aam]t uijt den stam Tanahitoemessing,Tahalille, Tubanbessis derde zoon (32r) en vader van Tulucabessie aan wien den gouvern[eu]r Philip Lucasz.53 dese plaats slegts tot zijn woninge vergunt hadde, zoo dat Capaha voor geen besondere negerie moet gehouden werden en rondom hetselve leijd een groot en woest gebergte, het welck anderhalf mijl tot Lijen toe onbewoont is, seer hackelig en met valleijen doorkloven.

Tanitta gebergte

Het hooge gebergte agter Capaha tussen hetselve en Waij wert met een gemeenen naam Tanitta54 gen[aam]t en is het hoogste van het gehele eijland. Het werd in vredenstijden niet bewandeld wegens zijne ongemackelijkheijt, want omtrent het hoogste is het seer steijl en soo wel het land als de bomen met een eeuwige mos[s]e {mosch} bedeckt, die soo diep leijd, dat men een mistreed doende tot over de ooren daarin zackt, daarom men voorzigtigh treden moet om op de wortels der bomen te trappen. Geheel boven in het selve moste {bosch} staan maar laage en dunne boomtjes met kleene ronde bladertjes als (32v) Waccat Bessi, maar gelijken van het omhangende mosch geheel dicke boomen te zijn. Het is boven op soo kout, dat men geen levend gedierte daar bovenop vind, behalven eenige swarte [h]agedissen, die in’t mosch schuijlen. Men kan ook geen vuir daar boven houden off aansteecken, dewijl het mosch soo vogtig is, dat het gedruckt sijnde water uijtgeeft. Rondom dese steijle hoogte aan het hangen des bergs is het datelijk warmer aldaar men
dammarbomen vind.

Lien

Onder dit oeli heeft eertijts gehoort Lien tot de Cappahaase oorlog toe, als wanneer Lien kiesende de zijde van de Comp[agni]e zig van sijne gespan-nen {gespanschap} afsonderde, bij Waij voegde en naderhand onder admir[aa]l Arnold de Vlaming55 als Waij geheel Christen wierd, op zigh selfs gestelt is. Het lag eertijds op een hoog gebergte, wel anderhalf uur van het strant, verdeelt in drij campons. Hedendaags leijd het op strant in een boght op de Noorthoek van Amboina onder den orangKaij Hulan of SoebalessiTuni, (33r) sterk 25 mannen en scheppende een kleene Corre Corre alleen. A[nn]o 1671, 108. mannen, 353. sielen en 60. datis. Maar de resterende negrien van Mamalo
geven uijt een grote Cor Corre. Dog zijn A[nn]o 1671 in twee verdeelt voerende den Radja met de negerie Polut en Loijn d’eene helft ende Hamsihol onder Oemarela d’andere helft. {zij wierden A[nn]o 1691 te samen bevonden 339. mannen, 1119. sielen, 118. datis, zijnde Lien daarvan lang afgesondert}.

Mamalos
Oorsprong

Mamalo geeft redelijk veel nagelen, maar d’jnwoonders zijn int aanplanten wat luij en tot ‘s Comp[agnie]s dienst vrij onwillig. Zij hebben ook dikwils dingen op haar eijgen houtie gedaan, sonder consent van de Hitoeese regering. Zij seggen eertijts gewoont te hebben op Leijtimor bij [H]oetoemoeri, maar met Leijtimors orangCaijen oneens geworden zijnde over ‘t deel van zeeckere buijt als boven vermelt, hebben haar afgesondert en op Hitoe nedergeset, met een wegsmijtende den naam Ulisivaa en aannemende die van Ulilima, gelijkse dan tot nogh toe van de andere Hitoeese Mooren verschillen int rekenen van hare nieuwe maan en jaarfeesten.

Sunday, August 23, 2015

Sapa Bale Batu, Batu Bale Dia: Politik Revivalisme Tradisi Siwa lima Orang “Ambon” Pasca Konflik (Bagian 3)Siwa lima Sebagai Kearifan Lokal Orang Ambon


Mantan Ketua Majelis Adat Latupati Maluku Ir. Abdullah  Malawat (Mantan Raja Negeri Mamala)

Mantan Ketua Majelis Adat Latupati Maluku Ir. Abdullah  Malawat “Gandong Bukan Saja Ade deng Kaka, Tapi Bisa Terjadi Akibat Hubungan Darah”

Siwa lima adalah persekutuan adat dan persekutuan kelompok. Secara harfiah Siwa lima terbentuk oleh dua kata, yaitu Siwa dan Lima. Siwa berarti sembilan (9), lima berarti (5). Kedua terminologi ini menunjukkan pemisahan atau pembagian masyarakat atas dua kelompok sosial yang berbeda, yakni kelompok sembilan dan kelompok lima. Indikator dari beberapa aspek pembeda budaya dalam siwa dan lima dapat dilihat melalui arsitektur, upacara daur hidup, penanda pada tubuh dan pakaian. Ikatan kesatuan dan pertalian antara kedua kelompok ini juga berbeda dalam hal bahasa, sistem kepercayaan, tentang proses terjadinya pemisahan yang masih menimbulkan banyak perdebatan, penafsiran dan klaim. Namun demikian, siwa dan lima tidak berbeda dalam melihat mitologi asal-usul mereka, yakni sama-sama berasal dari Seram.

Dalam kosmologi orang Ambon, kedua angka 9 dan 5 ini penting dan memiliki makna mendalam. Angka lima memperlihatkan sebuah gagasan tunggal yang bermakna totalitas dan sembilan menunjukkan sebuah gagasan jamak atau ganda yang juga bermakna totalitas. Sebagai misal adalah seorang manusia memiliki dua tangan, dua kaki dan satu kepala, total berjumlah lima, namun memiliki gagasan tunggal sebagai tubuh manusia. Di lain pihak, dua orang (laki-laki dan perempuan) yang memiliki empat tangan dan empat kaki serta memiliki satu kepala memperlihatkan sebuah gagasan tunggal dalam perspektif jamak yaitu memperlihatkan perbedaan dalam hal gerakan tangan dan kaki, namun memiliki satu kepala sebagai representasi kebersamaan, kesepakatan, seia-sekata dalam kehidupan harmoni dari dua orang yang menjadi satu. Dengan demikian, total yang dapat dihitung dari jumlah keseluruhan diatas adalah 2+2+1=5=1 dan 4+4+1=9=1 Sehingga dari esensi dari
kejamakan lima dan sembilan diatas adalah satu (satu) (Ajawaila, 2009: 3). Berangkat dari analogi tubuh ini orang Ambon percaya bahwa meski tubuh (tangan dan kaki) mereka berbeda (baca: Islam-Kristen) namun mempunyai kepala yang sama atau tunggal (baca: nenek moyang agama Nunusaku, di Seram).

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa angka 9 dan 5 yang dipilih, mengapa bukan satu, atau tiga, atau tujuh, atau angka lainnya? Logika yang digunakan adalah menggunakan lingkungan yang paling dekat dan menjadi pelaku serta bagian dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, tidak lain dan tidak bukan adalah tubuh manusia. Logika yang dibangun kemudian seperti yang telah saya gambarkan diatas, dimana jumlah total lima dapat berarti kepala, tangan dan kaki atau jumlah jari pada satu lengan. Sedangkan logika total dari angka sembilan bisa kepala, dua pasang tangan dan dua pasang kaki atau jari dari kedua lengan dimana ibu jari berhimpitan menjadi satu. Selain tubuh, lingkungan alam terdekat menjadi bagian dari ajaran filosofisnya, seperti gunung, laut, dan biota di dalamnya (Huliselan, 2009: 2-5).

Dalam tataran praktis dan ritual, angka 9 dan 5 menjadi penting, dalam upacara adat, hal yang mengacu pada 9 mempunyai peranan penting, misalnya pada upacara perkawinan dimana pengantin harus berjalan mengelilingi rumah 9 kali atau mengucapkan mantera 9 kali. Demikian pula bagi mereka yang melanggar adat diharuskan membayar harta lengkap sebagai denda perang dalam bentuk 9 buah bendera, 9 buah mangkuk (kom ) dan pinggan-pinggan besar, 90 buah piring-piring tua, 500 piring kecil dan 5 buah gong. Sedangkan bagi masyarakat pata lima, bagi mereka yang melanggar adat dikenakan denda masing-masing 5 buah kom, 50 buah piring tua, 500 piring kecil dan 5 buah gong (Ajawaila, 2009: 9-10). Angka-angka ini dijaga dengan penuh kepatuhan mengingat dianggap mengadung nilai-nilai yang sakral. Tari tradisional Gaba-Gaba juga merupakan salah satu tarian yang mengesankan unsur Siwa lima. Tari ini dilakukan oleh satu penari dengan empat penari
memegan galah dan sembilan penari Cakalele. Iringannya adalah Tifa (Instrumental tradisional). Tari ini menggambarkan sikap pertahanan dari serangan musuh.

Di Jazirah Hitu terdapat pula siwa dan lima. Secara historis, dua persekutuan adat ini menentang pendudukan Belanda. Namun demikian, pada saat ini semangat siwa lima sudah tidak digunakan lagi dalam upacara-upacara adat (Rumphius, 1983). Bahkan sebuah catatan sejarah Rijali melaporkan bahwa siwa-lima ini menjadi ritus peribadatan paling kuno orangorang Hitu (Sifar ar Rijal, Hikayat Tanah Hitu). Sedangkan disebut dengan negeri lima di Hitu, sebenarnya mengacu pada batas antara siwa dan lima. Namun demikian, masyarakat Hitu sekarang lebih mengenal istilah negeri lima, dibanding siwa lima. Modernitas yang diwakili oleh datangnya agama Islam menyebabkan masyarakat menggerus tradisi lama siwa lima ini dan lebih menempatkan siwa identik dengan agama Kristen dan lima identik dengan agama Islam. Kedatangan Islam dan Kristen yang kemudian menyebabkan orang-orang Hitu lebih memilih untuk meneruskan tradisi ulilima saja dibanding ulisiwa.

Sedangkan dalam bentuk material modern, semangat siwa lima tampak pada bentuk rumah Baileo yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)9 dengan mengusung semangat siwa lima yang melambangkan representasi persatuan atau persekutuan antara dua klen besar di Maluku yaitu Pata Siwa dan Pata lima (di Seram). Dalam rumah adat Baileo10  terdapat tiang bailen di depan dan belakang berjumlah 9 sedangkan sisi kiri dan dan kanan berjumlah 5. Pemerintah Orde Baru menganggap otentik bangunan tradisional ini karena mengusung ide persatuan di seluruh daerah Maluku. Dengan tiang-tiangnya yang berjumlah 9 dan 5 diharapkan rumah tradisional ini mampu menjadi pelindung yang kokoh dan berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan pertemuan rakyat dengan dewan rakyat seperti saniri negeri, dewan adat dan para tetua adat. Sedangkan di Ambon sendiri, untuk menegaskan kosmologi lokal nan arif ini, dibangun museum, warta lokal, perkantoran,
hingga simbol pemerintahan provinsi yang meminjam nama ”siwa lima”.


Museum lokal Siwa lima, berdiri di tahun 1973 di Air Salobar, menegaskan identitas kearifan lokal
masyarakat Maluku

Sedangkan orientasi siwa-lima dalam rumah adat Baileo juga ditentukan pada posisi batu pamali (batu keramat) yang diletakkan. Jika posisi batu pamali terletak antara baileo dengan pantai, maka itu pata lima, sedangkan jika batu pamali terletak diantara baileo dengan gunung, maka masyarakatnya berpegangan pada Pata Siwa. Dengan demikian kosmologi orang Ambon adalah gunung (identik dengan Pata Siwa dan Kristen) dan pantai (identik dengan pata lima dan Islam), ini berbeda dengan kosmologi masyarakat Jawa yang mengacu pada arah utara dan selatan atau kosmologi mayarakat Bali yang mengacu pada kaja-kelod (gunung-laut) sekaligus depan-belakang. Meski acuan demikian, acuan gununglaut ini tidak bisa benar-benar menjadi jaminan mutlak dalam melihat kosmologi orang Ambon, mengingat telah banyak perubahan dalam kosmologi siwa lima itu sendiri. Mengingat pula, Ambon dan kepulauan Lease adalah wilayah yang paling banyak mendapatkan campur tangan koloni Belanda dalam mengubah kosmologi siwa lima tersebut.

Siwa lima merupakan konsep masyarakat Maluku yang berfalsafah adalah menghadapi perbedaan dan keragaman kebudayaan masyarakatnya. Konsep ini banyak dijumpai tidak hanya di Seram dengan Pata Siwa dan Pata lima nya dan Uli Siwa serta Uli Lima, namun juga di wilayah Maluku Tenggara dengan konsepnya Lorsiw- Lorlim bagi masyarakat Kei dan Ursiw-Urlima11 bagi masyarakat Aru. Siwa lima di daerah Maluku Tenggara mencakup Maluku Tenggara Barat, berbagai Pulau di Aru, dan wilayah Maluku Barat Daya. Siwa lima di Maluku Tenggara ini mempunyai semangat yang sama dengan di Maluku Tengah dan Ambon, yakni dua orang bersaudara layaknya kakak adik yang mempunyai karakter berbeda, namun tetap satu darah dan satu semangat (Huliselan, 2009: 2).

Secara praktis falsafah ini kemudian menjadi semacam persekutuan adat dan politik. Pandangan siwa lima berangkat dari pandangan bahwa dalam kebudayaan yang bersifat monodualistik dan penuh dengan perbedaan, keadilan, kerjasama, dan pemerataan harus diterapkan sesuai dengan adat, demi mencapai keharmonisan. Jika menegasikan satu identitas, maka eksistensi kebudayaan atau adat yang lain sesungguhnya tidak ada. Karena itu masing-masing individu dalam adat, musti mengenal dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Di tingkatan struktural, siwa lima ini menghasilkan sebuah ikatan emosional antar warga yang disebut dengan pela-gandong12. Pranata sosial pela-gandong ini merupakan puncak produk pemikiran dari Pata Siwa-pata lima. Berbeda dengan siwa lima, sebagian besar dari sistem pela-gandong dibuat ketika pendudukan Belanda, khususnya ketika Seram dan Ambon mengalami kekacauan luar biasa akibat sistem politik perdagangan monopoli Hongi-Tochten (ekspedisi Kapal Hongi) terhadap harga cengkeh13.

Berangkat dari kearifan dan kejeniusan masyarakat lokal inilah, kemudian siwa lima dijadikan sebagai modal sosial dan juga modal politik bagi masyarakat dan pemerintahan dalam membangun kembali pola-pola kehidupan masyararakat yang baru saja mengalami konflik berkepanjangan. Redifinisi terhadap siwa lima paca kerusuhan Ambon bertujuan untuk meggerakkan kebersamaan masyarakat, membangun rasa saling percaya serta mencapai keuntungan secara bersama. Semangat siwalima digunakan dan diredefinisikan kembali karena dianggap mempunyai muatan yang bersifat fungsionalis dalam memenuhi kebutuhan suprastruktur masyarakatnya. Meningkatnya konflik, menyebabkan orang-orang Pata Siwa merefleksikan posisi mereka untuk berdamai dengan pata lima dan kemudian menciptakan pranata sosial pela-gandong dengan mengacu pada satu nenek moyang sebagai asal-usul mereka yakni agama Nunusaku di Pulau Seram. Di sisi lain, pemerintah Maluku
juga memperkenalkan pranata sosial tradisional lainnya seperti maren, masohi, swen, sasi, hawear yang meskipun tidak ”setenar” konsep pela-gandong namun semuannya merupakan modal kearifan masyarakat yang tak kalah signifikan untuk menjadi modal sosial dalam menjalin keharmonisan antar manusia dan lingkungan. Munculnya semua pranata sosial ini lebih merupakan strategi untuk menjaga keharmonisan setelah menghadapi konflik yang berkepanjangan, sebagai misal, hubungan antar pela daerah A dengan daerah B, berasal dari adanya memori terhadap bantuan perang yang pernah diberikan daerah A terhadap B.

Pada perkembangan selanjutnya, dibalik falsafah siwa lima, sesungguhnya terdapat dua atau bahkan lebih kelompok yang hidup dalam keadaan bertentangan satu sama lainnya, sebagai misal antara masyarakat Islam-Kristen, dua agama ini mempunyai pandangan mikrokosmos berbeda, namun disatukan dalam sebuah nilai-nilai bersama (common values) atau kebudayaan yang terbagikan (shared culture) sebagai mediasi dari dua pertentangan tersebut. Mediasi ini merupakan proses keseimbangan dalam mencari keharmonisan hidup, stabilitas dan inklusivitas terhadap orang lain (the others). Karena itu siwa lima mempunyai prinsip monodualistik, yakni terdapat makna kesatuan didalam dua perbedaan yang ada,antara Pata Siwa dan pata lima. Meskipun sembilan, totalitasnya satu, meskipun lima totalitasnya pun tetap satu. Jadi tidak bisa dianggap 9 dengan totalitas sembilan, dan 5 dengan totalitas lima.

Berangkat dari kearifan dan kejeniusan masyarakat lokal inilah, kemudian Siwa lima dijadikan sebagai modal sosial dan juga modal politik bagi masyarakat dan pemerintahan dalam membangun kembali pola-pola kehidupan masyararakat yang baru saja mengalami konflik berkepanjangan. Redifinisi terhadap siwa lima paca kerusuhan Ambon bertujuan untuk meggerakkan kebersamaan masyarakat, membangun rasa saling percaya serta mencapai keuntungan secara bersama. Semangat siwalima digunakan dan diredefinisikan kembali karena dianggap mempunyai muatan yang bersifat fungsionalis dalam memenuhi kebutuhan suprastruktur masyarakatnya.

Membangkitkan Ulang dan Mendefinisikan Kembali Siwa lima

Siwa lima mengalami perubahan penafsiran sejak paska konflik. Sebelum masuknya modernisasi dan polarisasi antara agama Islam dan Kristen, masyarakat pendatang dan masyarakat Asli, pandangan kosmologis siwa lima hanya dilihat pada tataran keharusan memenuhi angka-angka sakral 5 dan 9 di wilayah ritual dan transisi, seperti pernikahan, kematian dan upacara pembayaran denda. Paska konflik agama, satu dekade lalu, siwa lima mulai mengalami redifinisi perluasan makna dan tujuan, yakni mempertahankan harmoni antar masyarakat-masyarakat yang baru saja melakukan konflik, menghargai para pendatang, dan bekerjasama dalam ruang-ruang multikultural, yang sebelumnya belum pernah dibangun dalam konsep siwa lima ”lama”. Bahkan konsep harmonisasi siwa lima juga dianggap sesuai jika dihubungkan dengan semangat UUD 1945, sebuah ide pascakolonial yang mengaspirasikan semua kepentingan bersama dari latar belakang masyarakat yang berbeda. Layaknya penemuan terhadap pancasila sebagai lambang negara, Ambon pascakolonial menemukan lambang siwa lima dengan memunculkan unsur-unsur yang identik dengan nilai kearifan lokal ini, yakni perisai, daun sagu, daun kelapa, mutiara, pala, cengkeh, tombak, gunung, laut dan perahu. Lambang-lambang yang disatukan dalam totalitas perisai ini identik dengan lingkungan kehidupan masyarakat dan dianggap punya peran penting bagi kehidupan masyarakat Maluku.

Beberapa ide menarik juga hendak memasukkan kearifan lokal ini dalam kurikulum pendidikan dasar bermuatan lokal dengan tujuan mengungkap potensi siwa lima sedini mungkin pada anak didik. Kearifan lokal ini juga hendak diintegrasikan dengan pendidikan agama, dengan mencari persamaan pada semangat etika kerjasama dan kebaikannya14 . Membangkitkan muatan lokal kearifan siwa lima menjadi sangat penting, mengingat selama ini beberapa pakar pendidikan di Maluku selalu mengeluh bahwa sejarah nasional untuk tingkat dasar selalu menyampikan narasi tentang sejarah raja-raja Jawa, Ken Arok, kerajaan Majapahit hingga raja-raja Mataram, tapi bukan kearifan lokal dan sejarah lokal masyarakat Maluku itu sendiri. Redefinisi terhadap siwa lima menimbulkan dua pandangan dalam hal pencetusnya, yakni pelaku budaya pada masa prakolonial dan kedua adalah pemerintah daerah yang kini gencar-gencarnya membangkitkan kembali tradisi tersebut. Berangkat dari semangat siwa lima tradisional/lama, siwa lima ”model baru” yang dicanangkan oleh pemerintah dianggap lebih multikultural mengingat orang Ambon pascakolonial kini berhadapan meningkatnya pesatnya para migran, kepentingan negara dan segregasi agama yang semakin menajam.


Lambang pemerintahan Maluku yang mengambil semangat dari siwa lima

Meski demikian, redefinisi konsep siwa lima ini seringkali dicurigai sebagai ”proyek” semata dari pemerintah, dibanding muncul dari inspirasi rakyat di tingkat bawah.”Kearifan lokal model baru” ini dianggap tidak pro rakyat, dan cenderung hanya menjadi propaganda pemerintah provinsi semata. Semangat siwa lima baru juga dianggap tidak begitu melibatkan tetua adat seperti upulatu, baparaja dan tetua lainnya yang tinggal di baileo di daerah-daerah. Contoh paling terbaru adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh presiden SBY, dengan gelar "Upu Latu Rat Maran Siwa lima" (Raja Besar Maluku) oleh Majelis Latupati Maluku.


SBY dianugerahi gelar adat "Upu Latu Rat Maran Siwa Lima" (Raja Besar Maluku). Mengenakan ikat pinggang kain berwarna merah, hitam, kuning, biru dan tongkat emas, menyimbolkan kesiapan pemimpin besar melaksanakaan tugas. Dan kain bahu berwarna merah simbol masyarakat Maluku.
Sebuah penghargaan yang kontroversial

Masyarakat menganggap bahwa penghargaan sakral ini hanyalah sebuah agenda ”cari muka” dari para petinggi birokrasi lokal terhadap presiden, mengingat selama ini presiden SBY tidak dianggap benar-benar ikut andil dalam menyelesaikan konflik di Ambon, melainkan atas inisiatif masyarakat sendirilah konflik tersebut selesai. Masyarakat di tingkat bawah juga menganggap bahwa majelis adat latupati Maluku yang dipimpin oleh A Malawat (Bapa Raja Negeri Mamala) telah dibujuk oleh para petinggi di kantor gubernur  Maluku untuk menguatkan pemberian gelar tersebut kepada pemimpin tertinggi di Indonesia ini.

Pemberian penghargaan kepada presiden SBY semakin menunjukkan bahwa kearifan lokal ini baru diterima sebagai konsensus politik yang sifatnya masih birokratis dan elitis, dan belum menjadi konsensus dan komitmen secara sosio-kultural yang diterapkan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat di tingkatan akar rumput. Siwa lima masih menjadi sebatas lambang provinsi, tertera sebagai nama museum, tugu, rumah adat, dan penghargaan bagi tamu agung, tapi belum menjadi kearifan yang mengisi lembaran hidup baru bagi masyarakat Ambon pascakonflik. Implementasi siwa lima di tataran akar rumput sangat penting, karena ide-idenya selain untuk menemukan kembali identitas dan tradisi masyarakat Ambon, juga mampu menawarkan semacam inklusivitas atau sikap terbuka, toleran dan akomodatif terhadap pandangan-pandangan yang berbeda dan beragam. Implementasi ini sangat urgen mengingat realitas urban Ambon berubah dengan cepat dan kompleks khususnya sejak terjadinya modernisasi, berjubelnya kaum migran dan konflik agama.

Simpulan

Redefinisi siwa lima sangatlah mendesak, mengingat pendukung kebudayaan di Pulau Ambon sangatlah beragam, terdiri beragam sub etnis dan pengguna bahasa lokal yang diketahui masih aktif sebanyak 117 dari jumlah bahasa lokal yang pernah ada kurang lebih 130-an. Bahasa-bahasa ini diklasifikasikan dalam ranah Austronesian (Soselisa, 1: 2003). Disamping itu, munculnya modernitas semakin memperkuat munculnya polarisasi antara agama Islam dan Kristen yang dipeluk oleh mayoritas masing-masing sub etnis. World view terhadap siwa lima merupakan mediasi terhadap semua keragaman tersebut. Menghidupkan kembali siwa lima adalah sebuah proses pencarian identitas diri, mencari tahu siapa diri orang Ambon sesungguhnya, sehingga dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk menjali persatuan dan kebersamaan.

Siwa lima dianggap sebagai budaya asli orang Maluku, mengingat jauh sebelum orang Maluku mengenal Pancasila dan Indonesia, mereka telah mengenal istilah siwa lima. Kearifan lokal ini menjadi semacam pandangan  filosofis dasar untuk membangun organisasi dan struktur sosial yang akan dibangun dalam masyarakat. Bahkan jauh sebelum masa kolonial, pemikiran lokal ini dimanfaatkan sebagai pranata sosial yang menjamin adanya kestabilan pemerintahan.

Permasalahannya sekarang, hampir semua generasi muda tidak mengenal dengan baik apa itu siwa lima. Beberapa pemuda yang saya wawancarai juga menganggap bahwa konsep siwa lima cenderung hanya menjadi pandangan filosofis semata, tanpa tahu bagaimana harus menjabarkan dan mengimplementasikan ditingkatan praktis. Bukan hanya di kalangan anak muda, dari beberapa obrolan dengan para tetua di Ambon, hampir semua menyesali kerusuhan yang pernah terjadi, dan mereka kini merasa mengkhianati para leluhurnya yang telah bersusah payah menciptakan siwa lima dan pela-gandong. Satu dekade setelah konflik, salah seorang warga senior Ambon, sebut saja, Luhuselani menyesali:

Katong ini su beberapa tahun laeng seng liat laeng, sagu salempeng seng pata dua, ale rasa beta rasa, katong manyanyi saja, tapi katong seng baku sontoh. Sekarang beta su bisa liat laeng, disini beta pung sodara-sodara, disana beta pung sodara-sodara jua.

[Kita ini sudah beberapa tahun tidak saling melihat dengan orang lain, sagu satu lempeng tidak lagi terbagi dua, saya rasa kamu rasa, kita menyanyi saja, tapi kita tidak saling bersentuhan. Sekarang saya sudah bisa melihat orang lain, disini saya punya saudara, disana saya juga punya saudara-saudara.]

Luhuselani berujar dengan mata berkaca-kaca. Tampaknya saat ini ia benar-benar merasakan makna sapa bale batu, batu bale dia, siapa membalik batu, batu akan membalikkan dia. Siapa melupakan adat dan tradisi, adat dan tradisi itulah yang kelak akan membalikkan dia. Ini telah terbukti dengan perang berdarah-darah antar saudara siwa lima sepanjang tahun 1999-2003 di seluruh penjuru Maluku. Dapat dikatakan, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah membalik batu, melupakan tradisi serta kearifan nenek moyang.


Keterangan:
9 Taman mini Indonesia ini mengusung otentisitas dan simplifikasi dari berbagai budaya pilihan seluruh Nusantara yang dianggap paling terkemuka dan mewakili masing-masing wilayah etnis di Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah melihat bahwa swa Lima adalah representasi yang cukup bagus dalam mewakili budaya Indonesia.
10 Kata Baileo berarti “balai bersama” yakni sebuah rumah yang sekaligus berfungsi sebagai ruang yang mempertemukan organisasi masyarakat dan masyarakat adat lokal untuk membahas berbagai permasalahan yang mereka hadapi dan mengupayakan berbagai pemecahannya.
11 Ursiw mengacu pada angka sembilan, dengan unsur kerbau, hiu martil, daratan langit dan gunung. Sedangkan urlima mengacu pada paus, lautan, bumi dan pantai. Sedangkan shared culture dari dua hal yang berbeda ini adalah larwul ngabal, yakni hukum adat Kei yang didalamnya terdapat pasal antara lain: Uudentauk na atvunad (Kepala kita berada di atas leher); Lelad ain fo mahiling (Leher kita dihormati); Uil nitenwil rumud (Kulit bumi menutupi badan kita); Lar nakmot na rumud (Darah terkurung dalam badan kita);  Rek fo kilmutan (Perkawinan harus terjadi di tempat yang suci dan keramat); Morjain fo mahiling (Tempat wanita dihormati); Hira I ni fo I ni, it do fo it did (Milik seseorang adalah miliknya, milik kami adalah punya kami). Periksa selanjutnya: J.P Rahail, Larwul ngabal hukum adat Kei : bertahan menghadapi arus perubahan, Yayasan Sejati, Jakarta 1993; P.M Laksono, Ken Sa Faak: Benih-benih perdamaian dari Kepulauan Kei, Insist Press, 2004.
12 Pela-Gandong adalah sistem hubungan sosial yang mengikat dengan masyarakat di luar kampungnya sendiri. Pela merupakan suatu relasi perjanjian dengan satu atau lebih negeri lain yang sering berada di pulau lain dan kadang juga menganut agama lain. Satu kampung terkadang memiliki dua hingga tiga pela. Sehingga sistem pela-gandong ini menciptakan masyarakat jaringan di Maluku Tengah. Sedangkan jenis pela terbagi dalam tiga hal, yaknji (1) pela karas; (2) pela gandong atau bungso;dan (3) pela tempat sirih. Pela keras muncul karena terjadi peperangan hingga menumpahkan darah. Pela gandong dimunculkan berdasarkan ikatan turunan, ikatan mata rumah (kekerabatan) dalam satu kampung dengan lebih dari satu mata rumah. Sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa mata rumah membentuk jaringan sosial yang menganggap dirinya dari satu
nenek moyang. Sedangkan pela tempat sirih diadakan ketika usai terjadi konflik kecil dan bertujuan untuk memulihkan keamanan serta memperlancar hubungan perdagangan. Sistem hubungan sosial ini telah dibahas dengan serius oleh Dieter Bartels dalam disertasinya ”Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas (1997)“, dan beberapa karya tulisnya seperti “Alliances Without Marriage: Exogamy, Economic Exchange, and Symbolic Unity Among Ambonese Christian and Moslems” (1980) dan “Hubungan Pela di Maluku Tengah dan di Netherland” (1977).
13 Periksa sejarah Hongi Tochten dalam monopoli perdagangan cengkeh ini di Charles Ralph Boxer, The Ducth Seaborne Empire 1600-1800, Hutchinson&Co, 1977: 99-100; R.A. Donkin, Between East and West: The Moluccas and the Traffic in Spices up to the Arrival of Europeans. Philadelphia: American Philosophical Society, 2003.
14 Ide ini mulai dicanangkan oleh salah satu SMA Muhammadiyah Ambon yang juga mempunyai 7 guru kristen didalamnya.


Sumber: Abdul Kadir, Hatib. Siapa Bale Batu, Batu Bale Dia: Politik Revivalisme Tradisi Siwa Lima. Jurnal Lakon Vol. 1 No.1 Mei 2012.